นายคำนึง แก้วอนันต์

           

            วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต  (คบ.)  วิชาเอก  พลศึกษา 

                                   สถาบันวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

                                   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   (ศษ.ม.) วิชาเอก บริหารการศึกษา

                                   สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน

            เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับ

             1. ..