ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางจิรดา พิมพ์พระธรรม

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)    วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย 

สถาบัน ราชภัฎมหาสารคาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับ

1. ..

2. ..                 

ความสามารถพิเศษ……………………………….