ประวัติส่วนตัว

            ชื่อ  นางจันทรา สุทธิประภา

            วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)  4  ปี  

วิชาเอก  การประถมศึกษา

            สถาบัน ราชภัฏรำไพพรรณี 

            การบรรจุแต่งตั้ง  26  มิถุนายน  .. 2541

            ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    ครูชำนาญการ     โรงเรียนบ้านเขาดิน

            เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับ

1. ..

2. ..

3.  ความสามารถพิเศษ   คอมพิวเตอร์