ชื่อ  นางสาววรัญญา จิตจักร

            วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)    วิชาเอก  การประถมศึกษา

            สถาบัน ราชภัฎจันทรเกษม

           

            เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับ

            1……………………..

            2…………………….

            ความสามารถพิเศษ  คอมพิวเตอร์