ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางวิไลวรรณ  บุตรสาลี

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต  (คบ.) 4  ปี    วิชาเอก   การศึกษาปฐมวัย

สถาบัน ราชภัฏรำไพพรรณี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับ

1.

ความสามารถพิเศษ………คอมพิวเตอร์เบื้องต้น…………..