นโยบายของโรงเรียนบ้านเขาดิน

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยเหลือตนเองได้
4. ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง และแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
5. ปรับปรุงระบบการบริหารงานและการนิเทศภายในให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และรายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและชุมชน ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
7. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด สื่อลามกอนาจารทั้งปวง
8. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนในการระดมทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง


คำขวัญประจำโรงเรียนบ้านเขาดิน

               เรียนดี   วินัยเด่น     กีฬาดัง     ร่วมสร้างพัฒนา

 

วิสัยทัศน์ ( Vision )

               

พัฒนากระบวนการคิด  พิชิตความเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้
มีพลานามัยดี  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

พันธกิจ ( Mission )

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดที่หลากหลาย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้
3.  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับต่างๆ
4.  จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมพลานามัยนักเรียน
7.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ


เป้าประสงค

  1. นักเรียนมีทักษะการคิดที่หลากหลายและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
  3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
  4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
  5. นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
  6. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  7. บุคลากรมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

    1 กลับหน้าหลัก